Warranty Registration

Cảm ơn đã sử dụng sàn INOVAR. Vui lòng đăng ký trong vòng 7 ngày từ khi hoàn tất nghiệm thu việc lắp đặt. Để đọc các điều kiện bảo hành, click ở đây. Vui lòng điền vào bản đăng ký dưới đây và gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ email cho bạn chứng nhận bảo hành.

Tên (Ông/Bà/____) :
ĐT: :
Email :
Địa chỉ :
Lãnh thổ :
Nơi lắp đặt : Thương mại      Gia đình
Mẫu màu :
Tổng diện tích :
Số hóa đơn :
Ngày hóa đơn :
Security Code :
Warranty Condition

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
Message